MANGODDENG
일반게시글

korea street food 36 한국 길거리음식들 韩国街头食品

댓글 0 조회 158 추천 0 비추천 0 2018-11-13

고구마튀김 


옥수수구이


 

가래떡구이


고구마맛탕


계란빵


토스트


김말이튀김


꽈배기도나스


닭꼬치구이


꼬마김밥


떡볶이


떡꼬치


델리만쥬


만두


만두

 


붕어빵


뻥튀기


뻔데기


설탕뽑기

 

소떡소떡

 

 

소세지바


아이스 아메리카노 


씨앗호떡


상추튀김


부산 아메리칸 튀김 


순대


오뎅


오방떡

 

파인애플꼬치


핫바


찹쌀도너츠


팥도나스


호두과자


와플

 


회오리감자튀김


호떡

 

 

reference 

https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=cshee32&logNo=40185380829&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.co.kr%2F ->꼬마김밥 

http://2chicken.tistory.com/14 -->고구마맛탕

http://hakjoony.com/post/333558378/%EC%98%A4%EB%9E%AB%EB%A7%8C%EC%97%90-%EB%A8%B9%EC%96%B4%EB%B3%B8-%EB%BB%94%EB%8D%B0%EA%B8%B0 -->뻔데기

https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=zaerac&logNo=221029813377&categoryNo=80&proxyReferer=&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.co.kr%2F -->꽈배기 도나스

http://dreamroad.tistory.com/162 -->찹쌀도나스

http://egloos.zum.com/urlkn74/v/5390084 -->만두

http://ui16.tistory.com/239 ->꿀호떡

https://www.instiz.net/pt/5389875->와플

http://wanbong.tistory.com/m/848 --->씨앗호떡

http://m.blog.daum.net/wuo/15122?np_nil_b=-1&categoryId=22-->뻥튀기

http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=polo1510&logNo=220562609162&parentCategoryNo=13&categoryNo=&viewDate=&isShowPopularPosts=true&from=search -->토스트

http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=chunje0&logNo=220559515530&parentCategoryNo=&categoryNo=11&viewDate=&isShowPopularPosts=false&from=postView-->붕어빵

http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=thinkwinter&logNo=220205392389 -->호도과자

http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=thinkwinter&logNo=220205392389 -->델리만쥬

http://psto.tistory.com/112  ---> 계란빵

http://egloos.zum.com/Ryunan9903/v/4426909 -> 오방떡

http://hope4u.tistory.com/entry/%EC%84%A4%ED%83%95-%EB%BD%91%EA%B8%B0%EC%9D%BC%EB%AA%85-%EC%AA%BD%EC%9E%90%EB%A5%BC-%EC%95%84%EC%8B%9C%EB%82%98%EC%9A%94 --> 뽑기

https://blog.naver.com/kingmt2001/150105826755 -->김말이튀김

https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=12882975&memberNo=22826616 -->상추튀김

https://blog.naver.com/geochanggun/221235943349 -->순대

https://blog.naver.com/ice1207/221332442649 --> 아메리카노

 

0 0
Uploader's Ad
이 게시글 추천자

사이트 소개

전세계인의 일상에 대한 번역글을 공유하는 스터디 사이트이며
외국어 문장을 반복해서 말하고 들으며 익힐 수 있는 사이트입니다.

QUICK MENU

  • 글 등록 방법

모 바 일 어 플

  • Google Play
  • App Store
lang:ko lang_post:KR